DEK Blauwestad

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.dekblauwestad.nl accepteert u het aanbod DEK Blauwestad

welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met DEK Blauwestad.

DEK Blauwestad zal uw bestelling bij u afleveren.

Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden aan Kayakverhuur DEK Blauwestad.

De contactgegevens van Kayakverhuur DEK Blauwestad vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen.

Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan vanbeersbusiness,

welke op haar beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan Kayakverhuur DEK Blauwestad.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Kayakverhuur DEK Blauwestad persoonsgegevens verwerkt.

Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.

Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.3 Kayakverhuur DEK Blauwestad zal uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging/afhalen van een bestelling geldt een minimumbedrag vermeld op de website van Kayakverhuur DEK Blauwestad.

De prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief de kosten voor bezorging.

Specials worden alleen bezorgd in combinatie met een ander product naar keuze.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 30 minuten voor sluitingstijd van Kayakverhuur DEK Blauwestad.

De openingstijden staan vermeld op www.dekblauwestad.nl

2.3 Bij nuttigen terras DEK wordt een korting op de bestelling verleend. Tenzij anders vermeld zijn eventuele (promotionele)

acties niet geldig in combinatie met de afhaalkorting.

2.4 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor statiegeld, verpakking, grootte en/ of ingrediënten.

Voor een kleine bestelling kan een meerprijs worden berekend. Voor 2Go/Afhaal wordt een meerprijs verrekend voor verpakkingsmateriaal.

2.5 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren,

zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.6. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden.

Indien dit niet het geval is kan Kayakverhuur DEK Blauwestad achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Kayakverhuur DEK Blauwestad is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.Kayakverhuur DEK Blauwestad.com.

Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering/afhalen betalen

dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger/personeel van DEK, echter de bezorger/personeel heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan

€ 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast of met de pin te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.dekblauwestad.nl en de aangeboden producten,

inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij DEK Blauwestad.

Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten,

databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen)

in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.dekblauwestad.nl en of de geleverde producten,

inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten,

inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten,

handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te

verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te

berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van

DEK Blauwestad, aan haar gelieerde leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van DEK Blauwestad wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een

overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de

voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van DEK Blauwestad voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging

van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van DEK Blauwestad voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 6.1 tot en met 6.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de

schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van DEK Blauwestad.

7. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen DEK Blauwestad en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter

te Groningen.